احیای طهران

در روزگاری زندگی می‌کنیم که متأسفانه هر روز بیش از پیش نسبت به کیستیِ خود بیگانه می‌شویم. اما خوشبختانه در روزگاری هم زندگی می‌کنیم که بیش از پیش دردمند و نگران این وضع شده‌ایم. در دورانی زندگی می‌کنیم که اشتیاق برای دیدار از بافت تاریخی تهران که با توضیح و توجیه ویران شد، از هر وقتی بیشتر شده و غالب مشتریان تورهای تهرانگردی، برخلاف عرف صنعت گردشگری در همه جای جهان، اهل تهران هستند نه مسافرانِ تهران! 

موضوع کتاب حاضر از مجموعه تهران‌پژوهی، ارتقای کیفی بافت تاریخی تهران است؛ در فصل یکم بافت تاریخی و مسائل آن تشریح شده است؛ فصل دوم به موضوع کیفیت و بحران چندلایۀ آن می‌پردازد؛ در فصل سوم مدنیت و بحران آن واکاوی شده است؛ فصل چهارم به بیان چیستیِ بافت تاریخی تهران، کجایی تهران، و کیستی اهل تهران اختصاص یافته و در فصل پنجم مبانی ارتقای کیفیت بافت تاریخی تهران تبیین شده است. 


مؤلفبهشتی، سیدمحمد
مجموعه/شمارهتهران پژوهی/13
چاپ اول1396
چاپ آخر1396
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643794248
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه135

قیمت 160,000ریال