اوستا: ستایشنامۀ راستی و پاکی

«راه یکی است و آن راستی است دیگر راه‌ها بی‌راهه» بند پایانی یسنا

کتاب اوستا بی‌تردید ارزشمدنترین اثر مدون ایران باستان است که آگاهی‌های مطمئن و سودمندی از اندیشۀ، دین، اسطوره و علم ایران باستان را بازتاب می‌دهد و بنابراین نه تنها از جهت مقایسه‌های تطبیقی زبانی واجد ارزش است که از بعد جامعه‌شناسی، ادب و فرهنگ نیز دارای اهمیت بسیار است، هر چند اروپاییان در سه سدۀ اخیر و با شیوه‌های پژوهشی گوناگون به مطالب آن توجه کرده و پاره‌ای از سودمندی‌های آن را نشان داده‌اند اما هنوز جای تحقیق بسیار دارد. 

شاید بتوان گفت که همان تعیبر همیشگی دین زردشتی یعنی اندیشۀ نیک، گفتار نیک، کردار نیک از همۀ تعبیرهای دیگر رساتر است. باید همه آنچه نیک است به اندیشه راه داد و حاصل این اندیشه را بر زبان آورد و به آنها جامۀ عمل پوشانید. آن که چنین می‌کند، دینور راستین است و به دین معتقد. زندگی خوب چیزی جز نیکی نیست و آدمی باید در درازنای زندگی جز نیکی نورزد و اگر چنین کند که به مقصود رسیده و نیک‌بختی همیشگی را دریافته است.

 کتاب «اوستا» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل با عناوین زبان اوستا؛ پیشینۀ زبان اوستایی؛ تاریخچۀ مطالعات اوستایی؛ دستور زبان و ادبیات اوستایی؛ و درونمایۀ کتاب اوستا، به بررسی گوشه‌هایی از کتاب مقدس زرتشتیان می‌پردازد.

مؤلفراشد محصل، محمدتقی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 39
چاپ اول1382
چاپ آخر1387
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790088
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال