ایرانیان ترکمن

ساختار ایلی ترکمن با «اوی» به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی – اقتصادی آغاز می‌شود. اوی یک خانوادۀ ترکمن را که عمدتاً پدر، مادر و فرزندان و گاهی نیز پدربزرگ و مادربزرگ را شامل می‌شود، در خود جای می‌دهد. هر اوی معمولاً در کنار چند اوی دیگر، یک واحد اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تر را به نام «اوبه» که با ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به هم پیوسته‌اند، تشکیل می‌دهد. در میان ترکمن‌ها ازدواج و تشکیل خانواده‌ها طی شش مرحلۀ آیینی صورت می‌گیرد که عبارتند از : خبر اَتماق (خبرگیری)، رخصت آلماق (اجازه و تأیید گرفتن)، مال کسشمک (تعیین میزان مهریه)، دوز دادشماق (شیرینی خوران، یا پیوند وفاداری با خوردن نان و نمک)، گنگش توی (مشورت عمومی برای عروسی)، گلین آلماق (مراسم آوردن عروس). 

این رسوم و آیین‌ها و بسیاری ابعاد دیگر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی زندگی ترکمنان ایران، از موضوعاتی است که کتاب «ایرانیان ترکمن» از مجموعه کتابهای از ایران چه می دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در چهار فصل به آنها می‌پردازد. 

فصل یکم. گسترۀ جغرافیایی مناطق ترکمن‌نشین

 فصل دوم. ترکمن‌ها در تاریخ 

فصل سوم. جامعه و فرهنگ 

فصل چهارم. اقتصاد و معیشت

مؤلفجرجانی، موسی
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/123
چاپ اول1394
چاپ آخر1394
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793401
ابعاد14/5 × 20 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 70,000ریال