بازارهای ایرانی

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه كالاست. واژۀ بازار بسیار كهن است و در برخی از زبان‌های كهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با تركیب‌هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به كار می‌رفته؛ و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژۀ ایرانی به زبان برخی از سرزمین‌هایی كه با ایران تبادلات بازرگانی داشتند، مانند سرزمین‌های عربی، تركی،‌ عثمانی و برخی از كشورهای اروپایی، راه یافته است. کتاب «بازارهای ایرانی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل مطالبی دربارۀ برخی جنبه‌های تاریخی و اجتماعی، ویژگی‌های کارکردی، خصوصیات شهری، عناصر و فضاها و برخی ویژگی‌های معماری بازار ارائه کرده است.

مؤلفسلطان زاده، حسین
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 11
چاپ اول1380
چاپ آخر1393
ویراست5
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799252
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال