بم

نام بم ریشه در اسطوره و تاریخ دارد، نامی که پرآهنگ است و از آوای درشت و به‌هنگام بر بلندای دژهای سنبر این پهن‌دشت خبر می‌دهد. در تاریخ روایی ایرانیان، نام بم با بهمن پادشاه کیانی گره خورده و نام ارگ با هفتواد (هفتان بختان) فرمانروای نیمه‌اسطوره‌ای کرمان در پیوند است که در این دیار «یکی دژ بکرد از بر تیغ کوه». حکیم فردوسی که این داستان را به زیبایی به تصویر کشیده است، بیان می‌کند: 

در شهر کجاران، دختران در بامداد هر روز بر دروازۀ شهر گرد هم آمده با دوکدان‌ها و پنبه‌ها روانه کوه می‌شدند تا به نخ‌ریسی مشغول شوند. روزی دختر مردی به نام هفتواد که گویا هفت پسر و همین یک دختر را داشته است، در میان سیبی افکنده از درخت، کرمی دید، آن را به نرمی در دوکدان گذاشت و از همان زمان بر اثر اختر (بخت و اقبال) کرم، رشته‌های دختر هفتواد چند برابر شد. هفتواد بر کنار کجاران و بر تیغ کوه دژی استوار ساخت و آن را کرمان(مکان کرم- کد کرم) نام نهاد و برای کرم از سنگ لانه ای ساختند. بزرگی آن کرم به آن جا رسید که پس از پنج سال «چو پیلی شد آن کرم با شاخ و یال» و بر اثر این بخت و اقبال، از دیرای چین تا کرمان، سپاهیان هفتواد به پایمردی آن هفت پسر به کارزار پرداختند. داستان شکوهمندی هفتواد در آن جا پایان می یابد که اردشیر بابکان ناکام ماند با ترفند وارد دژ ستبر او شده با ریختن مواد مذاب در حلقوم کرم آن را از پای در آورده و سپاهیانش بر سپاهیان هفتواد پیروز شدند. از این رو، زمانۀ هفتواد و هفت پسر او پایان یافت. 

کتاب «بم» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در هفت فصل به جغرافیا و اقلیم، نام و نشان و تاریخ، جامعه، فرهنگ، اقتصاد و وضعیت امروزی شهر بم می‌پردازد.

مؤلفباستانی راد، حسن
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 77
چاپ اول1386
چاپ آخر1386
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643791076
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال