بنادر ایران در خلیج فارس

ایران از دیرباز تا امروز با داشتن سابقۀ طولانی و درخشان در امر دریانوردی و سفر به راه‌های دور دریایی و نیز كشتی‌سازی و ابداع و اختراع ابزار‌های مربوط به سفر‌های دریایی، ناگزیر در امر بندرسازی و ایجاد پناهگاه‌های مطمئن برای كشتی‌های خود دارای سابقه و تجربه بوده و برای نگهداری و حفاظت از شناور‌‌های خویش پناهگاه و بندر ایجاد كرده است. با مطالعۀ اجمالی در زمینۀ موقعیت جغرافیایی بنادر جنوبی، می‌بینیم كه اكثر بند‌ر‌های معروف كشور، از گذشته‌های بسیار دور یا در كنار رودخانه‌ها و خور‌های طبیعی منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان قرار داشته و یا اگر جای مناسبی برای استقرار كشتی‌ها نبوده است، ایرانیان با حفر كانال‌ها و خور‌ها و ساخت حوضچه‌های مصنوعی پناهگاه مناسب برای كشتی‌ها را فراهم كرده‌اند. 

كتاب «بنادر ایران در خلیج فارس» از مجموعه کتاب های از ایران چه میدانم؟ در چهار فصل به مباحث بندر و بندرگاه؛ بنادر قدیمی و مراكز بازرگانی خلیج فارس در گذشته؛ بنادر و مراكز بازرگانی خلیج فارس در صد سال اخیر؛ و بنادر و لنگر‌گاه‌های امروزی ایران در خلیج فارس پرداخته است.

مؤلفنوربخش، حسین
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 36
چاپ اول1382
چاپ آخر1382
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799996
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه100