تبریز: خشتی استوار در معماری ایران

فضاهای معماری و شهری پدیده‌هایی کالبدی هستند که بسیاری از خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی یک جامعه را بازتاب می‌دهند، از این رو می‌توان آنها را تجسم کالبدی بخشی از تاریخ و فرهنگ جامعه به شمار آورد. تبریز یکی از شهرهای بسیار مهم تاریخی کشور است که پیشینۀ آن به دوران پیش از اسلام می‌رسد. این شهر در بسیاری از دوره‌های تاریخی از مراکز مهم آذربایجان به شمار می‌رفته و در برخی دوره‌ها پایتخت کشور بوده است. پیشینۀ تاریخی و تلاش مستمر ساکنان شهر در طول تاریخ موجب پیدایش گونه‌هایی از فضاهای معماری و شهری شد که متأسفانه اکنون آثار اندکی از آنها باقی مانده است. عوامل بسیاری نظیر زلزله، حمله‌ها و نبردهای گوناگون و تغییر سلسله‌های حکومتی همه از موانع تکوین و بقای آثار مهم معماری و شهری در این منطقه به شمار می‌روند. 

این کتاب از مجموعه فرهنگ و معماری انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، با هدف تهیه و انتشار اسنادی از بناهای تاریخی شهر تبریز که بسیاری از آنها به ثبت نرسیده‌اند و آشنا ساختن مردم با برخی از بناهای قدیمی و افزایش آگاهی عمومی از خصوصیات و کیفیت فضاهای معماری و ارزش‌های نهفته در آنها انتشار یافته است و مشتمل بر مطالبی دربارۀ روند تاریخی شکل‌گیری تبریز، بافت شهر و آثار تاریخی آن همراه با آثار ترسیم‌شده از برخی بناها و عناصر معماری شهر تبریز به دست دانشجویان است.

مؤلفسلطان زاده، حسین
مجموعه/شمارهفرهنگ و معماری/12
چاپ اول1376
چاپ آخر1389
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643792008
ابعاد23/5 × 22 سانتی متر
تعداد صفحه526
شاید این ها را هم بپسندید