حضور کیفی نور در معماری قدیم ایران

تجربه و ادراك فضای معماری قدیم ایران این‌طور می‌نمایاند كه حضور نور در آن نه تنها پیامد دانش، بلكه بینشی ویژه بوده كه با عنایت به آن نور به اثر معماری راه یافته است. این راهیافتگی آن‌گونه است كه پیامد پرداختن به جنبه‌های كمّی نور و تأمین نیازهای فیزیكی و محیطی پاسخ كاملی برای حضور آن نیست. اگرچه به نظر می‌آید نور را، از آن رو كه عاملی بیرونی و غالب بر ساختار كالبدی و فضایی معماری است، نمی‌توان عنصر تشكیل دهندة معماری به شمار آورد، اما می‌توان آن را به سبب ایفای نقش چندسویه شامل پدیدار ساختن، تعریف ساختار كالبدی ـ فضایی، كارا نمودن و نیز كیفیت بخشی به مكان، یكی از بنیادی‌ترین عناصر سازنده و غیر ساختاری معماری برشمرد كه وجود و حیات معماری به آن بستگی تام دارد. نور در پایین‌ترین مرتبه سبب پیدایی فیزیكی اثر می‌شود، در گامی پیش‌تر می‌تواند كارایی شكلی، فعالیتی و محیطی را به اثر ببخشد و در حالت مطلوب می‌تواند تبیین همه‌جانبه حقیقت زندگی منوط به اثر را كه به معنا نیز تعبیر می‌شود، ممكن كند. كتاب حاضر از مجموعه فرهنگ و معماری انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سه فصل به هستی و چرایی؛ چگونگی؛ و ویژگی حضور نور در معماری قدیم ایران می‌پردازد. بیان در معماری، از حضور تا ظهور؛ انگاره باهمی باور و معماری؛ نور، باور، معماری؛ بیان نور در معماری؛ زبان نور در معماری؛ معماری قدیم ایرانی: مكان حضور كیفی نور؛ بیانگری معماری قدیم ایران در نسبت با نور؛ و ویژگی‌های حضور كیفی نور در معماری قدیم ایران، مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

مؤلفماهوش، مریم
مجموعه/شمارهفرهنگ و معماری/25
چاپ اول1393
چاپ آخر1393
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643792947
ابعاد20 × 21 سانتی متر
تعداد صفحه406

قیمت 700,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید