خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

رشیدالدین فضل‌‌الله که در سراسر دورۀ سلطنت غازان‌خان، جانشین او اولجایتو، و هم در ابتدای سلطنت ابوسعید مقام وزارت ایلخان را داشت، طبیبی عالم، مورخی دانشمند، حکیم و متکلّمی خوش‌فکر و در شماری دیگر از دانش‌های زمان خود ـ مانند معرفت نباتات و جواهرشناسی ـ صاحب نظر و تألیف بود. او به‌ واسطۀ علم و مهارتی که در طب داشت به ‌درگاه ایلخان راه پیدا کرد، و به مایۀ تدبیر، قابلیت و سیاستی که از خود نشان داد مرتبه‌ای والا یافت. رشیدالدین در تاریخ‌نگاری نیز مقامی ممتاز دارد، و تألیفات تاریخی وسیع او که تاریخ عالم را دربرمی‌گیرد به ‌لحاظ وسعت، اعتبار و شیوۀ علمی که در تدوین و نگارش آن ـ از نظر استفاده از منابع اصیل و مورد اعتماد و ارزیابی مآخذ تألیف ـ به‌کاررفته اعجاب و تحسین محققان را برانگیخته، هرچند که این گنجینۀ علم، حکمت و تاریخ ایران هنوز به‌طور گسترده تحقیق نشده و حتّی بالتمام انتشار نیافته است. کتاب «خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل دربارۀ وزارت خواجه رشیدالدین در دورۀ ایلخانان، احوال زندگی او، تدابیر و شیوۀ کار او در مقام دولتمرد، تلاش او در آبادانی و بنای بنیادهای خیر، و جایگاه و آثار او به عنوان یک اندیشمند سخن می‌گوید.

مؤلفرجب زاده، هاشم
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 115
چاپ اول1392
چاپ آخر1392
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643792992
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال