دیوان استیفا

این كتاب، با ارایۀ شواهد متعدد تاریخی نشان می‌دهد كه بین اقتدار دولت برای برقراری امنیت داخلی، تأمین دفاع ملی و ایجاد زمینۀ مناسب برای رفاه عمومی از یك سوی و داشتن عواید مالی منظم برای تأمین هزینه‌های این خدمات، پیوندی نزدیك وجود دارد. به این معنی كه استقرار هر نظام سیاسی باثباتی مستلزم داشتن نظام مالی و مالیاتی منظم است. به همین دلیل اگرچه موضوع اصلی تألیف و تحقیق حاضر، مطالعۀ سیر تطوّر «دیوان استیفا» و مالیۀ عمومی است، خواه ناخواه گزارش اوضاع مالی و مالیاتی كشور در طول تاریخ،‌ اقتدار و ثبات سیاسی كشور را نیز از دریچۀ فراز و فرود و كم و كیف منابع و عواید بودجۀ كل كشور و نیز رفاه عمومی مردم منعكس می‌كند. کتاب «دیوان استیفا» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در چهار فصل به مالیۀ عمومی در ایران باستان، دیوان استیفا و مالیه عمومی در عصر ساسانی، دیوان استیفا در دورۀ صفویه تا قاجار و در عصر قاجار می‌پردازد.

مؤلفامین، سید حسن
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 67
چاپ اول1385
چاپ آخر1385
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790479
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال