رستم

نام‌ رستم‌ پیش‌ از سروده‌ شدن‌ شاهنامه‌ در شعرها و متون‌ متعلق‌ به‌ زمان‌های‌ كهن‌تر از فردوسی‌ نیز دیده می‌شود، كه‌ خود نشان دهنده شناخته‌ شده‌ بودن‌ او در میان‌ مردم‌ است‌. ولی‌ به‌ درستی‌ معلوم‌ نیست‌ كه‌ افسانه‌های‌ مربوط‌ به‌ او قطعاً از چه‌ زمانی‌ آغاز شده‌ است‌. رستم‌ پهلوان‌ كامل‌ است‌ و اگرچه از ضعف‌های‌ انسانی‌ مبرا نیست‌، همۀ‌ صفات‌ یك‌ مرد آرمانی‌ را دارد. او هم سربلند زندگی می كند و هم كامیاب؛ در طول‌ زندگی‌ هم‌ بر نیروی‌ بدنی‌ خود تكیه‌ دارد و هم‌ بر نیروی‌ معنوی‌؛ رستم نماد و نشانۀ پیروزی انسان بر طبیعت خاكی است؛ در عین‌ حال‌ به‌ عنوان‌ یك‌ انسان‌ سرنوشتش‌ جدا از سرنوشت‌ انسان‌ها و عاری‌ از ناكامی‌ نیست‌. رستم در سایۀ‌ كوشش‌، شهامت‌ و ایمان‌، هر چه‌ بخواهد به‌‌دست‌ می‌آورد و به‌‌طور كلی‌ مردی‌ بهره‌مند از دانش‌، زور و فرّ است‌. 

کتاب «رستم» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل به ویژگی‌ها، نام و نشان و تبارنامه، داستان زندگی و نبردهای رستم، مرکب و زین‌افزار و ادوات رستم، جایگاه او در متن‌های کهن و اسطوره و تاریخ، و همانندان رستم در ایران و جهان پرداخته است.

مؤلفدارا، مریم
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 107
چاپ اول1391
چاپ آخر1391
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643792589
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال