سامانیان: دورۀ شكوفایی فرهنگ ایرانی اسلامی

دوران امارت سامانیان یکی از برجسته ترین دوره‌های تاریخ ایران و سرزمین شرقی جهان اسلام است. این دوره از جهات گوناگون حایز اهمیت است: از یک سو به لحاظ دستاوردهای بی‌شمار علمی و از سوی دیگر، به جهت آثار دیرپا و پرنفوذ اداری و اجتماعی. از طرفی، به گواهی مورخان و جغرافیانویسان، این دوره یکی از کم‌نظیرترین دوره‌های تمدن اسلامی است. یکی از جنبه‌های شایان توجه در روزگار سامانیان، وجود فرقه‌ها و نحله‌های گوناگون دینی و فکری است و در واقع، دوام و اقتدار و محبوبیت دولت سامانیان مرهون سیاست نرمش و تسامحی بود که در برابر آنها در پیش گرفته بود. این امر از یک سو، نماینده سعه صدر دستگاه سامانیان، و از سوی دیگر، حاکی از غنای فکری جامعه اسلامی برای مواجهه با آرا و عقاید مخالف است. در نتیجه، متفکران و متکلمان مسلمان میدان مبارزه را به مباحثات و مناظرات علمی کشاندند و در آثار خویش به نقد مخالفان پرداختند. از سوی دیگر، در عهد سامانیان و به تشویق این دودمان ایرانی، زبان و ادب فارسی جدید شکوفا شد و آثار فراوانی به نظم و نثر فارسی پدید آمد. این امر از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تأثیرهای شگرفی بر جای نهاد و در نتیجه آن، پاره‌ای از آداب و آیین‌های کهن ملی زنده و برقرار ماند که داستان‌های حماسی و جشن‌های ملی، بخشی ازآن میراث باستانی است.

 بانفوذترین و بزرگ‌ترین پزشک مسلمان در مشرق و اروپا ابن سینا (درگذشت 428ق) است که شاهکار پزشکی او، القانون فی الطب از دیرباز تا امروز مورد توجه بوده است. قانون بزرگ‌ترین سند پزشکی جالینوسی به شمار می‌آید. 

کتاب «سامانیان» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در نه فصل دربارۀ تاریخ و جغرافیای سیاسی سامانیان، اوضاع اجتماعی و اقتصادی، معماری و هنر، ادیان و فرق، آموزش و پرورش و علوم رایج در قلمرو سامانیان است.

مؤلفناجی، محمدرضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 15
چاپ اول1380
چاپ آخر1384
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799325
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال