شعور تاریخی معماری ایرانی

وطن همان خانه ماست و خانه نیز همان وطن ماست. از این روست که دانستن سرنوشت خانه با دانستن تاریخ معماری ایرانی پیوند دارد. تاریخ معماری که به سرگذشت خانۀ ساخته‌شده می‌پردازد، در کار مطالعۀ بنیادی خانۀ ساخته‌شده، حقیقت مفهوم وطن را آشکار می‌کند. نکته مهم در مطالعۀ تاریخی معماری این است که «گذشته»‌ای که اتفاق افتاده است، هم‌چنان حضور دارد و این خود معیار منحصربه‌فردی برای تاریخ معماری در قیاس با تاریخ دیگر بخش‌ها فراهم می‌کند. اینجا دیگر تاریخ آن چیزی نیست که تنها مورخان از گفته‌های دیگران می‌نویسند، بلکه تاریخ آن چیزی است که فضای ساخته‌شده در یک عمارت آن را عیان می‌کند.  ما تا کنون کتابی دربارۀ تاریخ مفاهیم و شعور معماری ایرانی نداشته‌ایم، گرچه آثار بسیاری دربارۀ تاریخ آثار معماری و آثار تاریخی معماری تدوین شده است . نگارندۀ کتاب «شعور تاریخی معماری ایرانی» از مجموعه فرهنگ و معماری انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در پنج فصل این کتاب 280 صفحه‌ای کوشیده است مباحثی چون شعور فضا و مکان در معماری ایرانی، اندیشه‌ها و شیوه‌های معماری ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی، عناصر و اجزای درونی و کل بیرونی و نور و فرم و تزئینات را در معماری ایرانی مورد بررسی قرار دهد.

مؤلفدیباج، سید موسی
مجموعه/شمارهفرهنگ و معماری/28
چاپ اول1395
چاپ آخر1395
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9789643793722
ابعاد24 × 17 سانتی متر
تعداد صفحه280

قیمت 250,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید