شناختنامه فردوسی و شاهنامه

هوش و خرد سرشار و بینش فراگیر فرهنگی و آفرینش هنری فردوسی همراه با انسان‌باوری و ایران‌دوستی پاک‌دلانه و شکوهمندانه او، خود پشتوانه‌ای بی‌همتا برای پدید آوردن اثر بزرگی همچون شاهنامه بوده است. شاهنامه – به رغم آن که به درستی حماسه ملی ایران شناخته شده است و گنجینه عظیم دستاوردها و یادگارهای فرهنگی ایرانیان را از دورترین زمان‌ها تا روزگار شاعر در بر می‌گیرد- اثری است به تمام معنی جهان‌شمول و انسان‌باور که در مرزهای ایران یا - بهتر گفته شود - جهان ایرانی و گسترۀ زندگانیِ بخشِ ویژه ای از آدمیان، محدود نمی‌مانَد: بلکه از دیدگاهی بلند، به سرگذشت فرهنگ ایرانی در زمینه‌ای جهانی و انسانی می‌نگرد و هرگز ارزش‌های والا و همگانی بشری را فرو نمی‌گذارد و قربانی گرایش و وابستگی یک‌سونگرانه به قوم و نژاد و تیره و تبار و کیش و حتا جنس نمی‌کند و هر جا که پای بزرگ‌داشتِ آزادگی و داد و راستی و مهر و مردمی و دیگر فضیلت‌های انسانی به میان آید، «خود» و «جُزخودی» و «باورمند» و «ناباورمند» و «فرداست» و «فرودست» و «توانگر» و «بینوا» و «مرد» و «زن» نمی‌شناسد و تنها شایستگی‌های بنیادین بشری و اندیشه و گفتار و کردار نیک کسان را ملاک و معیار قرار می‌دهد و ارج می‌گزارد. اما رویکرد او به دین و مذهب، یکسره جنبه شخصی وخصوصی دارد و هیچ گاه به آوازه‌گریِ تعصب‌آمیز برای دین و مذهب خویش نمی‌پردازد و هرگز در برخورد با نام و یاد پیروان دیگر دین‌ها و مذهب‌ها، سخنی دشمنانه و نکوهش‌آمیز بر قلم نمی‌راند و آنان را «جزخودی» و «گم راه» و خود را «راست‌راه» و «رستگار» نمی شمارد. او در کنار ستایش خرد و فرزانگی و آزادگی و مردمی، همواره با نگاهی آرمان‌خواهانه، آفرین‌گوی «ایزد»، «یزدان» و «خداوند» به مفهوم کلی آن است... کتاب «شناخت‌نامۀ فردوسی و شاهنامه» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در پنج فصل به نام و نشان، زادگاه و زندگی حکیم فردوسی توسی، ویژگی‌های ساختاری شاهنامه، جایگاه آن در گسترۀ نشر جهانی، و شاهنامه به عنوان پشتوانۀ فرهنگی، زبانی و حکمی می‌پردازد.

مؤلفدوستخواه، جلیل
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 61
چاپ اول1384
چاپ آخر1384
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790606
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال