فرایند تکوین حماسه ایران

در ادب جهان، شمار اثرهایی که بتوان آنها را گوهر هستی و فرهنگ چکیده آزمون‌ها و سنت‌های یک قوم یا گروهی از قوم‌های دارای فرهنگ مشترک دانست، فراوان نیست. حماسه ملی ایران به گواهی برخورداری از رویکرد مهرآمیز میلیون‌ها ایرانی و دیگر قوم‌های ساکن در نجد ایران و پیرامون آن و نیز به شهادت برداشت‌ها و دریافت‌های انبوهی از پژوهندگان ایرانی و جز ایرانی، از هزاره‌‌های گذشته تا به امروز، چنین پایگاهی داشته است و دارد (صفا، 1333). این حماسه، به منزله یکی از قله‌های ادب جهان، از دیرباز در کانون توجه فرهنگ‌پژوهان و ادب‌شناسان بوده و هزاران گفتار و صدها کتاب به زبان‌های مختلف درباره آن به نگارش درآمده است (افشار، 2535=1355). اما روایت‌ها و داستان‌های پهلوانی که ما امروز آنها را در یک برداشت کلی، حماسه ایران یا حماسه ملی ایران می‌نامیم و عمده‌ترین و ارزش‌مندترین‌شان را در ساختار ادبی شاهنامه فردوسی باز می‌یابیم، از آغاز چنین پیوسته و تکوین یافته وحتا نگاشته نبوده‌اند. این روایت‌ها در درازنای روزگاری - که آغاز آن بر کسی روشن نیست - به شکل زبانی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافته و در روند زندگی فردی کسان و حیات مشترک و اجتماعی مردمان، با تأثیرپذیری از رویدادهای گوناگون، در هر دوره‌ای دگرگون می‌شده و ساختارها و حدّ و مرزهای متفاوت پیدا می‌کرده‌اند و این فرآیند، تا زمان نگارش روایت‌ها و کوشش‌های پراکنده برای گردآوری داستان‌ها و تدوین نهایی و پیوند و سرایش زنجیره بلندی از آنها در شاهنامه فردوسی، نیز ادامه داشته است. کتاب «فرایند تکوین حماسۀ ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در سه فصل دربارۀ نوع ادبیِ حماسه، سرچشمه‌های حماسۀ ملی ایران و شاهنامه‌نویسی و شاهنامه‌سرایی نوشته شده است.

مؤلفدوستخواه، جلیل
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 58
چاپ اول1384
چاپ آخر1384
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790398
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه116

قیمت 150,000ریال