فرش ایران

-

مؤلفحشمتی رضوی، فضل الله
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 8
چاپ اول1380
چاپ آخر1381
ویراست3
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799171
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120