نهضت جنگل: زمینه های اجتماعی

میرزاكوچك (یونس) فرزند میرزا بزرگ در خانوادۀ متوسطی در رشت (محلۀ استادسرا) در سال 1298 ق متولد شد. در مدرسۀ حاج حسن و جامع رشت و سپس در مدرسۀ محمودیه تهران به تحصیل علوم دینی پرداخت، اما با شروع نهضتِ مشروطه از تحصیل دست كشید و به صف مجاهدان و انقلابیون پیوست و تا پایان زندگی پرافتخارش مجاهدی دلیر باقی ماند. میرزا كوچك و یارانش در گیلان، با آرزوی به ثمر رساندن امیدها و تصوّرات مردم محروم ایران از نهضتِ مشروطه، بپا خاستند. و روشنفكرانی مانند حسین كسمایی از مجاهدانِ نهضت مشروطۀ گیلان به ادامۀ فعالیت در نهضتِ جنگل پرداختند (حسین كسمایی در دورۀ اول نهضت جنگل، سردبیر روزنامۀ جنگل بود). نویسندگانی مانند اشرف‌الدین حسینی، مدیر روزنامه نسیم شمال در راه خدمت به مردم فدا شدند. نهضت جنگل از نظر اجتماعی، دنبالۀ نهضت مشروطه به شمار می‌رود. 

كتاب «نهضت جنگل» از مجموعه از ایران چه می‌دانم؟ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در هفت فصل مطالبی دربارۀ جغرافیای انسانی و نهضت مشروطۀ گیلان، ایدئولوژی نهضت جنگل، قیام مسلحانه نهضت، تشکیل جمهوری شورایی، کودتای حزب کمونیست ایران در مخالفت با نهضت جنگل، تشکیل کمیتۀ انقلاب ایران و سازش انگلستان و شوروی بر ضد نهضت جنگل ارائه می‌کند.

مؤلفرواسانی، شاپور
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 28
چاپ اول1381
چاپ آخر1384
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799643
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید