پوشاک ایرانیان

پوشاك مانند خوراك، مسكن، امنیت و مانند آن از نیاز‌های اولیه و اساسی بشر محسوب می‌شود. سیر تحول پوشاك در نظام اجتماعی ایران را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی كرد، از جمله: شكل و ظاهر لباس در دوره‌های مختلف تاریخ؛ تأثیر محیط در شكل و جنس پوشاك؛ نقش طبقۀ اجتماعی و شغل و وظیفه در شكل پوشاك؛ نقش مراسم سنتی، آیینی و فرهنگی در نوع، شكل و رنگ پوشاك؛ و نیز دادوستد‌های بین‌المللی صلح‌جویانه یا ستیزه‌جویانه. ...گزنفون رنگ لباس مادها را بیشتر ارغوانی می‌داند (ضیاء‌پور، 1344، ص 66) و هینتز به رسم باستانی ایرانیان اشاره می‌کند که بر اساس آن سه طبقۀ اجتماعی موجود در جامعه از روی رنگ لباسشان متمایز می‌شدند. به این ترتیب که جنگجویان، قرمز؛ موبدان، سفید؛ و روستاییان، آبی می‌پوشیدند (هینتز، 1979، ص 61)...نوعی کلاه گرد و ساده که بیشتر صاحب‌منصبان ماد بر سر می‌گذاشتند، عیناً در حال حاضر در مناطق فارس و بختیاری به کار برده می‌شود؛ و خاستگاه آن را، عیلام در بین‌النهرین باستان می‌دانند (ایرانیکا، 1992، ج 5، ص 728). 

در كتاب «پوشاک ایرانیان» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ پوشاك ایرانیان در طول تاریخ از جنبه‌های برشمرده شده، در شش فصل بررسی شده است. در پنج فصل به پوشاك در ایران باستان، ایران اسلامی، و دوران معاصر؛ و پوشاك گروه‌های مذهبی زرتشتی، یهودی و ارمنی پرداخته شده و فصل ششم ، اصطلاح‌نامه ای شامل نام انواع پوشاك و واژگان مربوط به آن است.

مؤلفمتین، پیمان
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/43
چاپ اول1383
چاپ آخر1393
ویراست4
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790169
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید