کردستان

در سنگ‌نوشته‌های کشف‌شدۀ آشور و بابل نام «کرد» نیامده است. اما در آثار نویسندگان یونان باستان لغت «کاردخوی» به صراحت ذکر شده است و گزنفون ساکنان حول و حوش زاگرس را بدین نام یاد کرده است. (Encyclopedia of Islam, 1986, V. 5, p. 447) بنابراین هنوز محققان نتوانسته‌اند معنای درست و دقیق واژۀ کرد را مشخص کنند...ولی اخیراً دانشمندان معتقدند که کاردوخی‌ها در اصل آریایی نیستند ولی «کورتی‌ها» را که در شرق قلمرو کاردوخی‌ها می‌زیستند، نیاکان کردها می‌دانند. در قدیم، کردها مانند بعضی از اقوام معتقد بودند که هرگاه مردی از زیر رنگین کمان بگذرد به زن تبدیل می شود و بر عکس. در مورد اصل تکوین عالم معتقدند که خورشید زن زیبارو و ماه نیز مرد است. کسوف و خسوف را ناشی از دخالت برخی عناصر شریر و بدکار می‌دانند که برای راندن آنها باید سر و صدا کرد. درباره زمین لرزه معتقدند که زمین بر پشت یک گاو سرخ رنگ آرمیده است و هرگاه گاو گوش هایش را تیز کند و یا دمش را تکان دهد زمین می‌لرزد (نیکیتین، 1366، ص 510-512). 

کتاب «کردستان» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در شش فصل مطالبی دربارۀ جغرافیا، سیمای تاریخی، جامعه و اقتصاد، ساختار فرهنگی، یادمان‌ها و مشاهیر، و نهادهای آموزشی و رفاهی کردستان ارائه می‌دهد.

مؤلفقادری، زاهد
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 83
چاپ اول1387
چاپ آخر1387
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643791203
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه118

قیمت 150,000ریال